Области електронског пословања

 

Електронска трговина (Electronic Commerce) или е-трговина (e-Commerce) представља пословну комуникацију и пренос добара и услуга (куповина и продаја), преко мреже и компјутера, као и пренос капитала, кориштењем дигиталне комуникације. Укључује и остале пословне функције предузећа, као што су маркетинг, финансије, производња, продаја и административна функција, које су неопходне у процесу трговине. Оваквим начином дефинисања смо избегли погрешно поистовећивање електронске трговине са електронским пословањем. Е-трговина је само једна од области е-пословања. Пословање по принципима електронске трговине има бројне предности у малопродаји преко Интернета, и то:

 • нема скупих некретнина ни аранжирања излога,
 • малобројно продајно особље,
 • могућност продаје на било ком географском подручју,
 • тренутна комуникација,
 • интерактивни мултимедијални каталог може да садржи све информације које су потребне купцу (без скупих класичних каталога и поштанских трошкова),
 • веома брзо прилагођавање на промене продајних цена и количине залиха,
 • изузетна могућност излажења у сусрет захтевима купаца.

Електронска плаћања подразумевају трансфер новца и плаћање применом електронске технологије. Електронска плаћања великих вредности обављају се  приватним информационим мрежама. Корисници ових мрежа су банке и друге финансијске институције. Плаћања малих вредности се електронски обављају углавном путем платних картица. Најсавременији вид платних картица су оне са електронским очитавањем информација и оне омогућавају електронска плаћања, углавном електронским преносом средстава са места продаје (electronic funds transfer at point-of-sale – EFTPOS).

Електронске комуникације  подразумевају област електронског пословања у којој се електронска технологија примењује за размену порука између пословних субјеката.

Најзначајнији медији електронских комуникација су: електронска размена података – ЕDI, односно EAN комуникација – EANCOM и Интернет комуникациони сервиси (електронска пошта, Интернет телефон, Интернет факс и сл.).

Електронска размена података (Еlectronic Data Interchange – EDI) подразумева размену стандардизованих пословних докумената у облику електронских порука. Осим уштеда у трошковима папира, EDI омогућава бржу и сигурнију размену докумената и олакшава чување пословних докумената.

Електронска производња (Electronic Manufacturing) подразумева стварање производа и извршење услуга применом електронске технологије. Ово је нова област електронског пословања и условљена је настанком електронских производа. Електронски производи су: рачунарски програми (softver), рачунарске игрице, електронске књиге, музика, филмови, слике. Ови производи су знатно јефтинији од њихових „физичких“ варијанти. Ови производи се дистрибуирају путем Интернета, па су трошкови дистрибуције (транспорта) мали, а глобална дистрибуција омогућава и заобилажење царине.

Електронска дистрибуција. Електронски производи се електронски дистрибуирају јер немају материјални облик.  Интернет је канал где су за дистрибуцију најнижи трошкови и ангажовање капитала.

Advertisements

Оставите коментар

Објављено под Наставни садржаји

Класификације електронског пословања

Класификације електронског пословања

 За класификовање електронског пословања можемо се послужити различитим критеријумима. Најзначајнији критеријум за класификацију електронског пословања је свакако степен коришћења електронске технологије у савременом пословању (степен електронизације). Коришћењем овог критеријума електронско пословање можемо поделити на:

 • Потпуно електронско пословање подразумева пословање уз примену електронских технологија, где су све фазе пословног процеса максимално електронификоване. То значи да се комплетан економски циклус од производње преко трговине и дистрибуције мора обављати потпуно уз примену електронских технологија. Електронски производи се могу само електронски дистрибуирати, и то  зависно од степена развоја технологије.
 • Делимично електронско пословање подразумева електронификованост појединих пословних процеса. Овај вид електронског пословања се чешће јавља у пракси.

Има много разлога за то, а најчешћи су недостатак финансијских средстава, низак ниво развијености појединих технологија, а негде се и не може применити електронска технологија.Електронско пословање чини неколико области. Све ове области представљају електронске активности савременог пословања, а њихова заједничка карактеристика је примена електронске технологије.Електронско пословање обухвата више области електронског пословања. То су: електронска трговина, електронска плаћања, електронске комуникације, електронска производња, електронска дистрибуција.

Оставите коментар

Објављено под Наставни садржаји, Пословна информатика - увод

Појам електронског пословања

 

Под електронским пословањем подразумевамо обављање пословних процеса уз примену савремене електронске технологије.

Електронско пословање (E-business) јесте вођење послова на Интернету, што не подразумева само куповину и продају, односно организовање пословања фирме у мрежном окружењу, организовање пословне комуникације и бригу о клијентима.

Електронска технологија подразумева комбиновану употребу информационих технологија и телекомуникација. Ова врста технологије омогућава слање многобројних информација, на велике даљине у кратком временском периоду.

То омогућава предузећу, које у свом пословању користи електронску технологију, да оствари значајне уштеде у трошковима пословања, ефикасније обавља своје задатке, и самим тим, буде конкурентније на тржишту.

Данас е-пословање остварује експанзитиван раст. У досадашњем периоду е-пословање је доживело посебну експанзију у малопродаји, велепродаји, издаваштву и у финансијским услугама. Генерално посматрано, предности електронског у односу на традиционално пословање су у вези са повећањем квалитета, агилности, за додатне услуге са једне стране, и за снижење продајних цена, смањење времена изласка на тржиште, односно реализивање трансакција са друге стране. Интезивира се и заједнички наступ на електронском тржишту у вези са развојем електронских партнерстава.

Електронско пословање је глобална привредна активност. Оно је настало на процесима глобализације светске привреде и не подлеже границама националних привреда. Нарочито је Интернет као пословни канал, омогућио да предузећа могу пословати у било ком делу света, под истим условима.

Електронско пословање представља пословну трансформацију засновану на:

 • удруживању предузећа (интеграција),
 • процесу сарадње (колаборација),
 • глобалном мрежном повезивању коришћењем Интернета као медија.

Неки од најважнијих процеса е-пословања су:

 • прикупљање података и информација,
 • маркетинг (4П – маркетинг микс): промоција, подршка купцима, увођење новог производа,…
 • оn-line продаја (производа и услуга),
 • комуникација.

 

Оставите коментар

Објављено под Пословна информатика - увод

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

1 коментар

Објављено под Пословна информатика - увод